Doel

 

PARTNAIRE Groep stelt u een persoonlijke account (hierna “Persoonlijke account”) ter beschikking zodat u online uw sollicitatie en banen binnen de Groep kunt beheren.

 

U kunt deze account gebruiken om informatie en documenten met de filialen van de PARTNAIRE Groep te delen, zodat we onze communicatie kunnen verbeteren en u werkaanbiedingen kunnen bezorgen die op uw vaardigheden zijn afgestemd.

 

De huidige algemene voorwaarden (hierna “Algemene voorwaarden”) vormen het kader waarbinnen u uw persoonlijke account kunt gebruiken.

 

 

Functies van de persoonlijke account

 

U kunt uw persoonlijke account gebruiken om :

 • Uw sollicitatiedossier aan te maken ;
 • De vereiste documenten te uploaden;
 • Bepaalde informatie in uw dossier te wijzigen als uw situatie verandert (adres, burgerlijke staat enz.).

 

De persoonlijke account is een gedeelde ruimte: de informatie die u er registreert, kan door alle filialen van PARTNAIRE worden ingekeken. De filialen kunnen deze informatie nakijken en bevestigen, en ze kunnen uw dossier bijwerken. Ze kunnen eveneens rechtstreeks in een filiaal uw dossier aanvullen als u dat zou willen.

 

 

Uw verbintenissen

 

 1. a) U garandeert dat de informatie en documenten die u naar uw persoonlijke account uploadt, accuraat en eerlijk zijn, en u bent zich ervan bewust dat u aansprakelijk wordt gesteld en strafrechtelijk kan worden vervolgd als u een valse verklaring aflegt of ons vervalste documenten voorlegt.
 2. b) Het wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke account is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent verantwoordelijk voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid ervan en PARTNAIRE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden wanneer iemand anders zich met uw wachtwoord toegang verschaft tot uw dossier.
 3. c) U weerhoudt zich van handelingen die de werking van de website waarop uw persoonlijke account staat, kunnen beïnvloeden, zoals pogingen om de website te hacken of gegevens te vervalsen, een denial-of-service-aanval of meer in het algemeen elke handeling die de beschikbaarheid of integriteit van de website kan beïnvloeden.

 

 

Communicatie per e-mail

 

U aanvaardt uitdrukkelijk dat uw e-mailadres voor elke communicatie met PARTNAIRE wordt gebruikt.

 

 

Beschikbaarheid van de persoonlijke account

 

Uw persoonlijke account is 24 uur per dag, 7 dagen per week in hoge mate beschikbaar. U erkent echter dat er zich technische problemen kunnen voordoen die de normale werking van de persoonlijke account kunnen verhinderen. Voor zover mogelijk zal u via een melding op de website op de hoogte worden gehouden van elke geplande shutdown.

 

 

Beëindiging - Opschorting

 

Als er kan worden aangetoond dat u deze algemene voorwaarden niet hebt nageleefd, kan PARTNAIRE naar eigen goeddunken de toegang tot uw persoonlijke account beëindigen of opschorten. U zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van deze beëindiging of opschorting.

 

 

Toepassing van de algemene voorwaarden - Versioning - Toegang tot de algemene voorwaarden

 

Wij stellen voor dat u deze algemene voorwaarden op een drager naar keuze afdrukt of downloadt en zo bewaart voor toekomstige raadpleging. Wij zullen u per e-mail verwittigen wanneer er een nieuwe versie van de algemene voorwaarden beschikbaar is. U zal deze nieuwe versie moeten aanvaarden om uw persoonlijke account te kunnen blijven gebruiken.

 

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

PARTNAIRE verbindt zich ertoe dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978), met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), worden verzameld en verwerkt.

 

Wij nodigen u uit om ons privacybeleid te raadplegen.

 

In dat beleid vind u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u deze moet uitoefenen.

 

 

Intellectueel eigendom

 

Het uitzicht van de website, de lay-out van de inhoud, alsook teksten, logo, merk, foto’s enz. die op de website staan, met uitzondering van de informatie die u zelf hebt toegevoegd, zijn de exclusieve eigendom van PARTNAIRE of haar rechthebbenden.

U weerhoudt zich van elke vorm van hergebruik, wijziging of reproductie van deze elementen op straffe van burger- en strafrechtelijke vervolging voor vervalsing.

 

 

Toepasselijke bepalingen in geval van beëindiging / opschorting van uw persoonlijke account

 

Uw persoonlijke account kan worden beëindigd, ofwel nadat u PARTNAIRE hierom hebt verzocht met een aangetekende brief naar het adres dat onderaan op deze pagina staat, waarbij PARTNAIRE u de ontvangst van dit verzoek per e-mail bevestigde, ofwel in toepassing van artikel 6.

 

 

Verantwoordelijkheid

 

PARTNAIRE kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit (i) een storing van het internetnetwerk, (ii) een storing van uw IT-uitrusting of (iii) een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse burgerlijke wetboek.

PARTNAIRE stelt alles in het werk om voor u werkaanbiedingen te selecteren die op uw vaardigheden zijn afgestemd, en is niet verplicht om u een baan aan te bieden. De verantwoordelijkheid van PARTNAIRE is beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, met uitzondering van elke verantwoordelijkheid die eventueel kan voortvloeien uit uw relatie met een inlenende onderneming of de uitvoering van uw opdrachten.

In ieder geval is de verantwoordelijkheid van PARTNAIRE voor aantoonbare schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van haar contractuele verplichtingen, uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van duizend euro per feit.

 

 

Bewijsovereenkomst

 

U aanvaardt dat :

 • Deze algemene voorwaarden in elektronische vorm tussen de partijen dezelfde bewijskracht hebben als de overeenkomst op papieren drager ;
 • De identificatie-elementen, IT-registraties, certificaten met elektronische handtekening en elektronische handtekeningen zelf door de rechterlijke instanties worden toegelaten en als bewijs gelden voor de gegevens, goedkeuringen en feiten die ze bevatten, evenals van de handtekeningen die ze bevatten ;
 • De tijdsmarkeringen door de rechterlijke instanties worden toegelaten en als bewijs gelden voor de gegevens en feiten die ze bevatten ;
 • De in elektronische vorm uitgewisselde documenten door de rechterlijke instanties worden toegelaten en als bewijs gelden voor de gegevens en feiten die ze bevatten ;
 • De elektronische handtekening op een document hetzelfde juridische effect heeft als een geschreven handtekening.

 

 

Toepasselijk recht

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.