Ons privacybeleid

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van kracht.

 

Wij letten er nauw op dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving worden verzameld en verwerkt.

 

De termen “u” en “uw” verwijzen naar elke persoon van wie de persoonsgegevens, die het onderwerp van dit privacybeleid uitmaken, worden verwerkt.

 

Teneinde te weten te komen:

  • waarom uw gegevens worden verwerkt en over welke gegevens wij beschikken,
  • aan wie uw gegevens worden doorgegeven,
  • hoe lang wij uw gegevens bewaren,
  • en wat uw RECHTEN (inzage, rectificatie enz.) zijn ten aanzien van uw gegevens,

 

nodigen wij u uit om de onderstaande informatie te raadplegen:

 

 

U bent kandidaat

PWAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT ?

 

Uw gegevens worden verwerkt om uw sollicitatie te bestuderen en daarna uw sollicitatiedossier samen te stellen, om er wijzigingen in aan te brengen als uw situatie verandert en om het dossier te analyseren zodat wij u opdrachten kunnen voorstellen die bij uw vaardigheden passen.

 

De gegevens zijn afkomstig van informatie die u zelf in uw persoonlijke account of op een forum heeft vermeld, of die u aan uw filiaal heeft bezorgd of op een jobboard heeft gepubliceerd.

 

De rechtsgrond voor de verwerking berust op uw TOESTEMMING die u ons helder en duidelijk heeft gegeven bij de verzameling van uw gegevens.

 

Wij beperken de verzameling van uw persoonsgegevens tot de gegevens die gepast, relevant en strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking. Het niet-verstrekken van de door ons gevraagde gegevens kan tot gevolg hebben dat wij u geen opdracht kunnen voorstellen.

 

AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ?

 

Uw persoonsgegevens kunnen aan de filialen van PARTNAIRE GROEP, onze klanten en onze prospects worden doorgegeven.

Wij delen u mee dat wij hoofdzakelijk een beroep doen op hostingbedrijven. Een volledige lijst kan u op verzoek worden bezorgd.

 

HOE LANG HOUDEN WIJ UW GEGEVENS BIJ ?

 

Uw persoonsgegevens worden gedurende maximaal drie jaar na uw laatste contact met onze diensten opgeslagen indien er gedurende deze periode geen arbeidscontract werd afgesloten.

 

Bij wijze van uitzondering kunnen deze gegevens langer worden opgeslagen voor de afhandeling van klachten of geschillen.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN ?

 

U heeft het recht te vragen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om onjuiste gegevens te rectificeren.

 

Het recht van inzage

Het recht op rectificatie

 

Door uw recht van inzage uit te oefenen, kunt u te weten komen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en kunt u ze in een begrijpelijk formaat opvragen.

 

U kunt tevens controleren of de gegevens juist zijn en ze zo nodig laten rectificeren of wissen.

 

De instantie waarbij u om uw “recht van inzage” verzoekt, moet u een kopie kunnen bezorgen van de gegevens die ze over u bezit en moet u kunnen informeren over:

- de doeleinden van het gebruik van deze gegevens,

- de categorieën van verzamelde gegevens,

- de ontvangers of categorieën van ontvangers die toegang hebben tot deze gegevens,

- de periode gedurende welke de gegevens worden opgeslagen of de criteria om die termijn te bepalen,

- het bestaan van andere rechten (recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar),

- de mogelijkheid om zich tot de CNIL te wenden,

- alle informatie over de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld,

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, o.a. in geval van profilering, en de onderliggende logica, het belang en de gevolgen voor u van die beslissing,

- de eventuele doorgifte van uw gegevens aan een derde land (niet-lid van de EU) of een internationale organisatie.

 

Meer weten :

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces-connaitre-les-donnees-quun-organisme-detient-sur-vous

Artikel 15 AVG

Artikels 39, 40-1 tot 43 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

Met het recht op rectificatie kunt u onjuiste gegevens over u (verkeerde leeftijd of verkeerd adres) corrigeren of gegevens (adres zonder nummer van het appartement) aanvullen in overeenstemming met het verwerkingsdoeleinde.

 

Meer weten :

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification-corriger-vos-informations

Artikel 16 AVG

Artikels 40 tot 42 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

U KUNT OP ELK OGENBLIK UW TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW SOLLICITATIE INTREKKEN door een e-mail te sturen naar dpo@partnaire.fr.

 

U kunt vragen om uw gegevens te wissen zodra u uw toestemming voor de verwerking van uw sollicitatie heeft ingetrokken. In dat geval worden uw gegevens enkel opgeslagen voor zover ze in het kader van een opdracht worden gebruikt.

 

Het recht op wissing of recht op vergetelheid

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

 

Meer weten : Artikel 17 AVG


U kunt de
eperking van de verwerking, aanvragen in de gevallen en binnen de perken van de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht op beperking van de verwerking

 

1.De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is :

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Meer weten : Artikel 18 AVG

 

 

U beschikt over het echt op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht op overdraagbaarheid

 

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

- a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b);

- en b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Meer weten : Artikel 20 AVG

 

 

U heeft het recht om richtsnoeren op te stellen betreffende de opslag, wissing en mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

 

Het recht om richtsnoeren op te stellen voor na overlijden

 

Meer weten : Artikel 40-1 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens
De tenuitvoerlegging van dit recht is ondergeschikt aan een decreet dat nog niet is verschenen

 

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit in de gevallen en binnen de perken van de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit

 

1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

2. Lid 1 geldt niet indien het besluit:

a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Meer weten:

Artikel 22 AVG

Artikel 10 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

 


U bent een uitzendkracht van Partnaire

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

 

Uw gegevens worden verwerkt om het administratieve beheer van uw tewerkstelling, de organisatie van uw werk, uw loopbaanbeheer en uw mobiliteit te verzekeren.

Het beheer van uw tewerkstelling omvat verschillende verwerkingen die zijn gebaseerd op het arbeidscontract, het huishoudelijk reglement en onze wettelijke verplichtingen als werkgever: de vaststelling en afwikkeling van het loon, het beheer van de werktijd, verlofdagen en werkonderbrekingen, betrekkingen met sociale en voorzorgsinstellingen en alle andere betrokken administraties, de relatie met de arbeidsgeneesheer en de terugbetaling van onkostennota’s.

 

Wij gebruiken eveneens uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres om u informatie te bezorgen die u zou kunnen interesseren, op basis van de algemene gebruiksvoorwaarden van uw persoonlijke account, indien u een account heeft.

 

Als u geen persoonlijke account heeft, worden uw telefoonnummer en uw e-mailadres uitsluitend gebruikt na uw TOESTEMMING, die u duidelijk en nauwkeurig hebt gegeven bij de aanmaak van uw dossier.

 

Wij beperken de verzameling van uw persoonsgegevens tot de gegevens die gepast, relevant en strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking. Het niet-verstrekken van de door ons gevraagde gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen arbeidscontract kan worden afgesloten of dat wij onze wettelijke verplichtingen als werkgever niet kunnen nakomen.

 

AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ?

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingekeken door de interne diensten van PARTNAIRE GROEP en door de filialen van PARTNAIRE, al naargelang het machtigingsniveau van elke persoon. De informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht (met name burgerlijke staat, adres, telefoon) wordt aan de inlenende ondernemingen doorgegeven.

 

Uw persoonsgegevens worden aan sociale instellingen, voorzorgsinstellingen, betrokken administraties en de arbeidsgeneesheer doorgegeven, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Wij brengen u op de hoogte wanneer wij een beroep doen op de categorieën van hostingbedrijven. Een volledige lijst kan op uw verzoek aan u worden bezorgd.

 

HOE LANG HOUDEN WIJ UW GEGEVENS BIJ ?

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u bij ons tewerkgesteld bent en tijdens de daaropvolgende verjaringsperiode (vijf jaren zonder onderbreking), onverminderd de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen voor bepaalde categorieën van gegevens die een bijzondere opslagtermijn opleggen of de wissing van deze gegevens.

 

De gegevens betreffende bijzondere voorwaarden die recht geven op buitengewoon verlof of kredieturen worden maar opgeslagen zolang de bijzondere voorwaarde geldt.

 

Uw loonstrookjes worden gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van uw tewerkstelling opgeslagen.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN ?

 

U heeft het recht te vragen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om onjuiste gegevens te rectificeren.

 

Het recht van inzage

Het recht op rectificatie

 

Door uw recht van inzage uit te oefenen, kunt u te weten komen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en kunt u ze in een begrijpelijk formaat opvragen.

 

U kunt tevens controleren of de gegevens juist zijn en ze zo nodig laten rectificeren of wissen.

 

De instantie waarbij u om uw “recht van inzage” verzoekt, moet u een kopie kunnen bezorgen van de gegevens die ze over u bezit en moet u kunnen informeren over:

- de doeleinden van het gebruik van deze gegevens,

- de categorieën van verzamelde gegevens,

- de ontvangers of categorieën van ontvangers die toegang hebben tot deze gegevens,

- de periode gedurende welke de gegevens worden opgeslagen of de criteria om die termijn te bepalen,

- het bestaan van andere rechten (recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar),

- de mogelijkheid om zich tot de CNIL te wenden,

- alle informatie over de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld,

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, o.a. in geval van profilering, en de onderliggende logica, het belang en de gevolgen voor u van die beslissing,

- de eventuele doorgifte van uw gegevens aan een derde land (niet-lid van de EU) of een internationale organisatie.

 

Meer weten :

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces-connaitre-les-donnees-quun-organisme-detient-sur-vous

Artikel 15 AVG

Artikels 39, 40-1 tot 43 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

Met het recht op rectificatie kunt u onjuiste gegevens over u (verkeerde leeftijd of verkeerd adres) corrigeren of gegevens (adres zonder nummer van het appartement) aanvullen in overeenstemming met het verwerkingsdoeleinde.

 

Meer weten :

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification-corriger-vos-informations

Artikel 16 AVG

Artikels 40 tot 42 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

U KUNT OP ELK OGENBLIK UW TOESTEMMING VOOR HET VERSTUREN VAN E-MAILS VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN INTREKKEN door een e-mail te sturen naar dpo@partnaire.fr.

 

U kunt vragen om uw gegevens te wissen, indien de wettelijke voorwaarden om dit recht uit te oefenen zijn vervuld.

 

Het recht op wissing of recht op vergetelheid

 

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is :

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

 

Meer weten : Artikel 17 AVG

 


U kunt de
beperking van de verwerking, aanvragen in de gevallen en binnen de perken van de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht op beperking van de verwerking

 

1.De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

Meer weten : Artikel 18 AVG

 

 

U beschikt over het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht op overdraagbaarheid

 

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

- a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b);

- en b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Meer weten : Artikel 20 AVG

 

 

U heeft het recht om ichtsnoeren op te stellen betreffende de opslag, wissing en mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

 

Het recht om richtsnoeren op te stellen voor na overlijden

 

Meer weten : Artikel 40-1 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens
De tenuitvoerlegging van dit recht is ondergeschikt aan een decreet dat nog niet is verschenen

 

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, in de gevallen en binnen de perken van de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit

 

1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

2. Lid 1 geldt niet indien het besluit:

a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Meer weten :

Artikel 22 AVG

Artikel 10 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

 

 

U bent een van onze prospects of contactpersonen bij een klant of partner van PARTNAIRE GROEP

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT ?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 

  • de administratieve en commerciële relatie tussen ons en het bedrijf waarvoor u optreedt, te beheren. De rechtsgrond voor deze verwerking berust op ons gerechtvaardigde belang, teneinde met onze commerciële partners te kunnen communiceren. Dit belang doet geen afbreuk aan uw eigen belangen, aangezien het past in het kader van de louter commerciële betrekkingen tussen ons en het bedrijf waarvoor u optreedt;
  • u producten en diensten voor te stellen die het bedrijf waarvoor u optreedt, kunnen interesseren. De rechtsgrond voor deze verwerking berust op ons gerechtvaardigde belang, teneinde onze producten en diensten aan te prijzen. Dit belang doet geen afbreuk aan uw eigen belangen, want u kunt op elk ogenblik weigeren om onze voorstellen te ontvangen.

 

In dit kader beperken wij de verzameling van persoonsgegevens tot de gegevens die gepast, relevant en strikt noodzakelijk zijn voor de commerciële relatie, met name uw burgerlijke staat, uw professionele e-mailadres en uw professionele telefoonnummer.

 

Het niet-verstrekken van de door ons gevraagde gegevens kan tot gevolg hebben dat er via u geen commerciële relatie met uw bedrijf kan worden aangegaan.

 

AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ?

 

Als u een klant van PARTNAIRE GROEP bent, worden uw persoonsgegevens maar aan derden doorgegeven binnen de strikte grenzen van wat nodig is in het kader van de betreffende commerciële relatie.

 

Als u een prospect bent, worden uw persoonsgegevens op geen enkele manier aan derden doorgegeven.

 

HOE LANG HOUDEN WIJ UW GEGEVENS BIJ ?

 

Uw persoonsgegevens worden gedurende de volgende perioden opgeslagen:

 

  • Als u een klant bent: gedurende de periode die nodig is voor het beheer van de commerciële relatie, vermeerderd met de verjaringstermijn (ofwel vijf jaar zonder onderbreking);
  • Als u een prospect bent: gedurende maximaal drie jaar na ons laatste contact.

 

Bij wijze van uitzondering kunnen deze gegevens langer worden opgeslagen voor de afhandeling van klachten of geschillen, of om aan wettelijke en/of reglementaire verplichtingen tegemoet te komen.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN ?

 

U heeft het recht te vragen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om onjuiste gegevens te rectificeren.

 

Het recht van inzage

Het recht op rectificatie

 

Door uw recht van inzage uit te oefenen, kunt u te weten komen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en kunt u ze in een begrijpelijk formaat opvragen.

 

U kunt tevens controleren of de gegevens juist zijn en ze zo nodig laten rectificeren of wissen.

 

De instantie waarbij u om uw “recht van inzage” verzoekt, moet u een kopie kunnen bezorgen van de gegevens die ze over u bezit en moet u kunnen informeren over:

- de doeleinden van het gebruik van deze gegevens,

- de categorieën van verzamelde gegevens,

- de ontvangers of categorieën van ontvangers die toegang hebben tot deze gegevens,

- de periode gedurende welke de gegevens worden opgeslagen of de criteria om die termijn te bepalen,

- het bestaan van andere rechten (recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar),

- de mogelijkheid om zich tot de CNIL te wenden,

- alle informatie over de bron van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld,

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, o.a. in geval van profilering, en de onderliggende logica, het belang en de gevolgen voor u van die beslissing,

- de eventuele doorgifte van uw gegevens aan een derde land (niet-lid van de EU) of een internationale organisatie.

 

Meer weten :

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces-connaitre-les-donnees-quun-organisme-detient-sur-vous

Artikel 15 AVG

Artikels 39, 40-1 tot 43 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

Met het recht op rectificatie kunt u onjuiste gegevens over u (verkeerde leeftijd of verkeerd adres) corrigeren of gegevens (adres zonder nummer van het appartement) aanvullen in overeenstemming met het verwerkingsdoeleinde.

 

Meer weten :

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification-corriger-vos-informations

Artikel 16 AVG

Artikelen 40 tot 42 Franse wet

 

U KUNT OP ELK OGENBLIK UW TOESTEMMING VOOR DE ONTVANGST VAN COMMERCIËLE MAILS INTREKKEN door te klikken op de link “uitschrijven” onderaan de mail.

 

U kunt vragen om uw gegevens te wissen, indien de wettelijke voorwaarden om dit recht uit te oefenen zijn vervuld.

 

Het recht op wissing of recht op vergetelheid

 

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

 

Meer weten : Artikel 17 AVG

 

 

U kunt de beperking van de verwerking aanvragen in de gevallen en binnen de perken van de toepasselijke wetgeving.

 

Het recht op beperking van de verwerking

 

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

Meer weten : Artikel 18 AVG

 

 

U heeft het recht om richtsnoeren op te stellen betreffende de opslag, wissing en mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

 

Het recht om richtsnoeren op te stellen voor na overlijden

 

Meer weten : Artikel 40-1 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens
De tenuitvoerlegging van dit recht is ondergeschikt aan een decreet dat nog niet is verschenen

 

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

 

 

Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit

 

1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

2. Lid 1 geldt niet indien het besluit:

a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Meer weten :

Artikel 22 AVG

Artikel 10 Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

 

 

ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE WORDEN DOORGEGEVEN ?

 

Sommige persoonsgegevens kunnen via onze partners of onderaannemers buiten de Europese Unie worden doorgegeven of ingekeken. Deze doorgiften zijn in strikte overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en worden uitgevoerd naar een land dat door de Europese Commissie als een land “met passend beschermingsniveau” wordt erkend, in het kader van door de Europese Commissie aangenomen modelcontractbepalingen, volgens bindende bedrijfsvoorschriften of, in het geval van de VS, in het kader van het “Privacy Shield”.

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

U kunt de rechten waarover u beschikt uitoefenen door:

  • een e-mail te sturen naar dpo@partnaire.fr.
  • of een brief te sturen naar het volgende adres :

S.2.F. GROUPE PARTNAIRE SA

Protection des données personnelles

1, rue Michel Royer– 45100 ORLEANS

 

Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld, op voorwaarde dat u uw identiteit bevestigt door aan uw e-mail of brief een kopie van uw officiële identiteitsbewijs toe te voegen.

 

ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangeduid:

ON-X Groupe

Isabelle Thomas

15 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux

 

 

 

U kunt haar bereiken via e-mail of door een brief te sturen naar het bovenstaande adres.

 

KLACHTEN BIJ DE FRANSE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT (CNIL)

 

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) – www.cnil.fr – 3 place de Fontenoy 75007 Paris.

Voor meer informatie (in het Frans) over het indienen van een klacht, ga naar https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/844.